2. Betalingsvilkår ved avtalegiro/faktura - Ved innmelding betales det for inneværende og neste mnd inkl. adgangskort. Deretter blir det avtalte månedlige beløp trukket fra konto uavhengig av treningshyppighet. Ved inngåelse av treningsavtale der betaling skjer ved avtalegiro gjelder en bindingstid for treningsavtalen i henhold til inngåtte avtale.Oppsigelsesfrist for treningsavtalen er 1 måned regnet fra første månedsskifte etter mottatt oppsigele. Oppsigelse skal skje skriftlig, innen den 1.  Prisene kan kun endres etter bindingstidens utløp med 1 måneds skriftlig varsel. Avtalegirofullmakten til bank kan når som helst tilbakekalles av medlemmet, uten at dette påvirker medlemmets betalingsforpliktelse.Blir fullmakten trukket tilbake før minimumstiden for abonnementet er utløpt, kan treningssenteret ved faktura kreve inn hele det gjenværende kontraktsbeløp. Fakturakunder får tilsendt faktura basert på treningsavtale og uavhengig av treningshyppighet. Ellers gjelder samme regler som ved avtalegiro.

 

3. Betalingsterminer - Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet får ikke trene når betalingsratene ikke er "ajour".

 

4. Midlertidig avbrudd av medlemskap   - Avtale om avbrudd må gjøres skriftlig på forhånd, og grunnen må kunne dokumenteres. Bruddet må være på minimum 1 mnd. Godkjente grunner er sykdom, barsel-permisjon, studier/arbeid utenbys. Avbruddsperioden legges til på slutten av medlemskapet som skal være etter avtale som er inngått. Midlertidig avbrudd kan ikke brukes i forbindelse med ferie.

 

5. Langvarig avbrudd  - Dersom medlemmet må avbryte treningen på grunn av ulykke, kroniske sykdommer, flytting eller lignende uforutsette forhold,  betales det bare for den benyttede treningsperioden. Medlemmet må kunne dokumentere forholdet.

 

6. Overdragelse av medlemskap  - Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person uten forutgående skriftlig godkjennelse av treningssenteret. Overdragelse vil kun bli godkjent i de tilfeller hvor medlemskapet er fullt innbetalt.

 

7. Trening på eget ansvar -  Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av undertegnedes opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.  Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås. Nedre aldersgrense for egentrening er 15 år.

 

8. Betalingsbetingelser - Treningsavgiften skal betales på nettsiden ved innmelding elektronisk  evt i resepsjonen ved innmelding på senteret. Hemne Treningssenter AS forbeholder seg retten til å indeksregulere prisene i henhold til KPI hvert år uten forutgående varsel. Ved andre prisendringer vil Hemne Treningssenter AS gi 1 måneds varsel på e-post/sms. Ved kontant forskuddsbetalt medlemskap gjelder vanlige medlemsbetingelser.

 

9. Ved kontrakter med bindingtid kan ikke sies opp før bindingstiden er utløpt. Bindingstiden er avhengig av hvilket medlemskap som gjelder. Dato står på kontrakt. Hvis man ønsker å avslutte medlemskapet etter bindingstiden er utløpt, må det leveres skriftlig utmelding enten via mail eller brev til sentret innen den 1. i hver måned. Kontrakter uten bindingstid har 1 måneds oppsigelsestid.

 

10. Medlemskap er personlig og kan ikke deles med andre. Alle dropin og besøk skal avtales på forhånd. Det er ikke lov å slippe inn personer uten medlemskap/kort. Brudd på disse reglene medfører utestenglse fra senteret i min. 1 måned.

 

11. HTS har nulltoleranse når det gjelder doping. Denne kontrakten er en felles avtale mellom deg som medlem og HTS, om at doping ikke under noen omstendigheter benyttes. Er det mistanke om at det forekommer, har sentrert rett til å innkalle til samtale. Blir ikke retningslinjene fulgt, sies medlemmet opp med umiddelbar virkning.