VILKÅR FOR MEDLEMMER PÅ IMPERIA GYM, AS

 

1. Medlemmet har erklært at hun/han er ved god helse, og er selv ansvarlig for at hun/han er fysisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys.

 

2. Det er enighet om at treningen skjer på eget ansvar. Imperia Gym, AS fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av medlemmets opphold i lokalene. Herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler. Medlemmer som har med barn har selv ansvar for at de ikke er til hinder/sjenanse eller risiko for andre medlemmer eller seg selv.

 

3. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder for virksomheten i anlegget, dette inkludert oppslagene med trivselsregler merket «Imperia Rules». Ved overtredelser bringes avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten refusjon av innbetalt medlemsavgift.

 

4. Medlemmer som slipper inn ikke-medlemmer, eller andre som ikke har gyldig nøkkelkorttilgang, vil bli utvist dersom dette ikke er avtalt med Imperia Gym i hvert enkelt tilfelle. Medlemskontraktavgiften refunderes ikke. Det foretas stikkprøver, bla. ved kameraovervåkning. Alle som kommer inn i lokalet, blir filmet ved inngangsdøren.

 

5. Ved eventuelt tap av medlemskort belastes medlemmet kr 100,-. Nøkkelbrikken kjøpes for kr 100,- og utleveres ved betaling. Ved eventuelt tap, må nøkkelbrikken kjøpes på ny.

 

6. Avtalegiro-kontrakt har en bindingstid på 12 måneder fom. førstkommende 15. i måneden, og forfaller til trekk den 15. hver måned. Avtalen er løpende utover bindingstiden til den evt. blir oppsagt av kunden. Det er da en måneds oppsigelsestid (se pkt. 8). Hvis det mangler innbetaling mer enn 2 trekk på rad, blir resterende trekk i henhold til bindingstid slått sammen og innkrevd som et totalbeløp.

 

7. Med én måneds oppsigelse, menes én måned fra oppsigelsens dato. Dvs. at det trekket med forfallsdato innenfor 1 mnd fra oppsigelsestidspunkt skal betales. Treningsforholdet avsluttes etter den perioden som den sist betalte fakturaen/trekk gjelder for. Eksempel: Forfallsdato 15. hver mnd. Kontrakten blir sagt opp i perioden 16. jan - 14. feb. Faktura/trekk med forfall 15. feb er da siste regning som skal betales. Kontrakten utløper da 15. mars.

 

8. Oppsigelse av kontrakt. Medlemmet må selv si opp kontrakten ved personlig fremmøte, pr. brev eller e-mail (imperiagym@gmail.com) og i tillegg sørge for å få en bekreftelse på dette fra Imperia Gym, AS som et bevis på at oppsigelse har funnet sted.

 

9. Ved kontraktsinngåelse samtykker medlemmet til elektronisk utsendt kommunikasjon fra Imperia Gym, AS både under og evt. etter medlemskapets varighet.

 

10. Medlemsavgiften kan reguleres hvert år pr. 01.01. ihht. gjengs leie (gjennomsnittsleie) for treningssentre av samme standard i Oslo uten at dette gir medlemmet anledning til å avkorte eventuell gjenværende bindingstid. Regulering skjer automatisk, og hvis nødvendig plikter medlemmet å øke trekkgrensen på avtalegiro tilsvarende.

 

11. Medlemskapet kan kun fryses ved sykdom/skade og betinger legeerklæring.

 

12. Bruk kun rene innesko og rent treningstøy. Vis hensyn til andre medlemmer og personale, også ved å rydde opp etter deg. Bruk innestemme. Hærverk og uforsiktig bruk av maskiner/utstyr/lokalet er ikke tillatt. Alle må sette seg inn i oppslagene med trivselsregler, se «Imperia Rules».

 

13. Passivt opphold i treningssenterets lokaler er ikke tillatt. Kun medlemmer med aktivt medlemskap har anledning til å benytte lokalene. Nøkkelkorttilgangen stoppes umiddelbart dersom medlemskapet ikke er betalt/gyldig.

 

14. Denne medlemskontrakten kan ikke overdras til andre.

 

15. Denne kontrakt er utstedt, akseptert og underskrevet i to eksemplarer, ett til hver av partene.