MEDLEMSKAP

Med mindre annet er spesifisert, løper medlemskapet fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding blir du belastet for treningsavgift for resterende dager av inneværende måned. For enkelte medlemskap er det også innmeldingsavgift (spesifiseres i medlemsavtalen). Ved inngåelse av treningsavtale der det gjelder en bindingstid så løper denne fra samme dato kontrakten er signert. Kontrakter med bindingstid kan ikke sies opp før bindingstid er utløpt. Ved utløp av bindingstid vil kontrakten automatisk forlenges med 1 måned av gangen. Samtidig blir kontrakten justert til ordinært løpende basis medlemskap med tilhørende betingelser og til den enhver tid gjeldende pris. Avtale om avbrudd i bindingstid godkjennes kun ved fremleggelse av legeattest fra lege som viser at medlemmet ikke er i fysisk stand til å fullføre medlemskap ut bindingstid. Eventuelle utestående beløp forfaller i sin helhet. Ved oppsigelser i bindingsperioden vil kunden bli belastet med et korttidstillegg på kr 800. En eventuell sykemelding/legeattest har ikke tilbakevirkende kraft, den gjelder fra den mottas av treningssenteret – både ved frys og ved oppsigelser.

Ved oppsigelse av medlemskap opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåned som kommer etter oppsigelsesmåned, med en måneds betalende oppsigelsestid til ordinær pris. Det er ikke tillatt å fryse medlemskap i oppsigelsesperioden. Medlemmet kan ikke kreve erstatning/refusjon av treningsavgift, ei heller si opp medlemsavtalen dersom senteret må holdes stengt ved uforutsette avbrudd i driften. Medlemskap kan ikke avsluttes i perioder som er betalingsfri eller der det er gitt en tidsbestemt rabatt.

 

BETALINGSVILKÅR AVTALEGIRO OG FAKTURA

Betaling av medlemsavgift skjer via avtalegiro. Når avtalegirofullmakt er opprettet i medlemmets bank og ENERGY Fitness har mottatt fullmakten i sitt medlemssystem kan første avtalegirotrekk foretas. Inntil fullmakten er mottatt vil terminbetaling skje på manuell faktura tilsendt elektronisk. Det påløper da fakturagebyr i tillegg til terminbeløp. Avtalt terminbeløp blir deretter trukket fra medlemmets konto etterskuddsvis den 20. hver måned uavhengig av treningshyppighet inntil medlemmet sier opp medlemskapet. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet må ved endring av bankkonto selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra korrekt konto.

 

ADMINISTRASJON AV MEDLEMSKAP

I medlemsportalen finner du alle detaljer vedr ditt medlemskap, og kan gjøre enkelte endringer som eksempelvis frys.  Frys av medlemskap koster kr 33 per måned, og må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter. Du kan fryse så mange måneder du ønsker. Medlemskapet løper videre etter endt frys uten videre varsel. Vær oppmerksom på at medlemskapet ikke kan avsluttes mens det er frosset, hvis du har en betalingsfri måned eller der det er gitt en tidsbestemt rabatt. Oppsigelser og henvendelser vedrørende ditt medlemskap der du ikke finner svar i medlemsportalen sendes til hei@energyfitness.no. Du er ansvarlig for å holde dine personopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre disse i medlemsportalen. ENERGY Fitness fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

 

MISLIGHOLD

Medlemmet er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid. Medlemmet er selv ansvarlig for å påse at betaling går som avtalt og varsle senteret ved uteblivelse/feil i avtalegirotrekk. Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato sendes kravet til 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mer enn 1 uteblitt betaling av medlemsavgift sperres adgangen til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.

 

TILGANG TIL SENTERET

Man har ikke lov til å slippe inn andre på eget medlemskap, ei heller andre medlemmer! Alle må selv scanne QR-kode/bruke egen nøkkelbrikke/egen kode for å komme inn på senteret. Ved misbruk sperres tilgang til senteret automatisk i to uker uten refusjon av medlemsavgift, og det tillegges et gebyr på kr 750 som trekkes ved neste forfall. Misligholdte krav vil bli rettslig forfulgt.Ved mistanke om misbruk av av din brikke/kode/mobilnummer skal dette snarest meldes til EFC slik at dette kan deaktiveres/stoppes. En avdeling vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikehold eller andre ting som kommer inn under force majeure. Et redusert treningstilbud gir ingen rett til refusjon av medlemsavgift.

 

TRENING PÅ SENTERET

Ved signering av medlemskontrakten erklærer vedkommende at man er fysisk skikket til å delta i treningsaktivitetene ved senteret. Trening hos ENERGY Fitness skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. ENERGY Fitness fraskriver seg ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av undertegnedes opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Som medlem plikter man å gjøre seg kjent med og følge senterets til enhver tid gjeldende senterregler som finnes på energyfitness.no samt oppslag på senteret. Ved vesentlig mislighold av disse, eller brudd på de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av ENERGY sine fasiliteter kan ENERGY velge å avslutte medlemskapet. Eventuelt tilgodehavende medlemsavgift blir ikke refundert. Dersom et medlem forårsaker skade på senter eller utstyr, er vedkommende ansvarlig for å erstatte ENERGY Fitness sitt økonomiske tap, jf § 4-1. (erstatningsutmålingen).

 

ENERGY FITNESS SINE RETTIGHETER

Ved signering av kontrakt bekrefter medlemmet at det gis et frivillig samtykke til at lokalene videoovervåkes, og at samtykket gis i henhold til personopplysningsloven § 2 nr. 7. Medlemmet samtykker også til at alle opptak kan lagres i 14 dager, og at formålet med overvåkingen er forebygging av kriminalitet og misbruk av ENERGY sine fasiliteter og utstyr. Medlemmet er klar over at disse opptak kun kan sees av daglig leder, og at opptak kun vil bli brukt i tråd med formålet for overvåkingen.

ENERGY kan, uten forvarsel indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI indeksen siste 12 måneder, fastsatt av Statistisk Sentralbyrå. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post eller SMS.Kontrakt kan overdras 3. part. ENERGY er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor ENERGY sin kontroll, og som ENERGY ikke kunne forutse eller unngå følgende av (Force Majeure). ENERGY forbeholder seg retten til å endre i gjeldende vilkår for medlemskap. Se oppdaterte medlemsvilkår på www.energyfitness.no.