BETALINGSVILKÅR VED AVTALEGIRO/FAKTURA

Ved innmelding betales det for nøkkelbrikke samt resterende dager av inneværende måned pluss påfølgende måned. Når avt.girofullmakt er opprettet i medlemmets bank og EFC har mottatt fullmakten i sitt medlemssystem kan første avtalegirotrekk foretas. Inntil EFC har mottatt fullmakten vil terminbetaling skje på manuell faktura tilsendt via epost. Det påløper da fakturagebyr i tillegg til terminbeløp. Avtalt terminbeløp blir deretter trukket fra medlemmets konto etterskuddsvis den 20. hver måned uavhengig av treningshyppighet inntil medlemmet sier opp medlemskapet. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Ved inngåelse av treningsavtale der det gjelder en bindingstid så løper denne fra samme dato kontrakten er signert. Ved utløp av bindingstid vil kontrakten automatisk forlenges med 1 måned av gangen. Samtidig blir kontrakten justert til ordinært løpende basis medlemskap med tilhørende betingelser og til den enhver tid gjeldende pris. Kostnad nøkkelbrikke refunderes ikke, denne kjøpes av medlem ved innmelding. Medlemmet må ved endring av bankkonto selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra korrekt konto. Medlemmet plikter å melde fra ved endringer i personlige opplysninger som adresse, epost, mobilnummer, eller ved uregelmessigheter i betaling.

 

OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP

Oppsigelse gjelder fra dato den mottas av senteret Kontrakter med bindingstid kan ikke sies opp før bindingstiden er utløpt. Avtale om avbrudd i bindingstid godkjennes kun ved fremleggelse av legeattest fra lege som viser at medlemmet ikke er i fysisk stand til å fullføre medlemskap ut bindingstid. Legeattest og oppsigelse må leveres ved personlig oppmøte i resepsjonen. Eventuelle utestående beløp forfaller i sin helhet. Ved oppsigelser i bindingsperioden vil kunden bli belastet med et korttidstillegg på kr 800. Kontrakter uten bindingstid opphører ved utgangen av den første hele kalendermåned som kommer etter oppsigelsesmåned. Medlemmet kan ikke kreve erstatning/refusjon av treningsavgift, ei heller si opp medlemsavtalen dersom senteret må holdes stengt ved uforutsette avbrudd i driften. Medlemskap kan ikke avsluttes i perioder som er betalingsfri eller der det er gitt en tidsbestemt rabatt.

 

GJELDER EASYLIFE-KURS

Avtale om avbrudd i bindingstid godkjennes kun ved fremleggelse av legeattest fra lege som viser at medlemmet ikke er i fysisk og psykisk stand til å fullføre kurset ut bindingstid. Kurset kan gjennomføres uten at man nødvendigvis deltar i den fysiske treningen. Legeattest og oppsigelse må leveres ved personlig oppmøte i resepsjonen. Påmelding til Easylife-kurs er bindende.

 

MISLIGHOLD

Medlemmet er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid. Medlemmet er selv ansvarlig for å påse at betaling går som avtalt og varsle senteret ved uteblivelse/feil i avtalegirotrekk. Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato sendes kravet til 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mer enn 1 uteblitt betaling av medlemsavgift sperres adgangen til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.

 

FRYS AV MEDLEMSKAP (GJELDER IKKE EASYLIFE)

Avtale om frys må gjøres skriftlig på forhånd, og belastes et frysgebyr. Årsak må kunne dokumenteres. Godkjente årsaker for frys er sykdom, barselpermisjon, studier/arbeid utenbys. Frysperiode legges til på slutten av medlemskapet ved medlemskap der det er binding. En eventuell sykemelding/legeattest har ikke tilbakevirkende kraft, den gjelder fra den mottas av treningssenteret – både ved frys og ved oppsigelser. Frys av medlemskap kan ikke brukes i forbindelse med ferie. Du kan ikke fryse et medlemskap i en påbegynt måned, men må kontakte resepsjon og meddele ønsket periode senest dagen før måneden du ønsker å fryse starter. Frysperiode kan være på maksimum 3 mnd pr gang, og kan fornyes ved at man signerer ytterligere forlengelse av periode. Du kan når som helst oppheve «fryseperioden». Du blir da belastet full månedspris fra den dagen ”fryseperioden” oppheves. Hvis nøkkelbrikke benyttes i en frysperiode vil medlemmet bli

belastet full medlemsavgift for måneden det benyttes.

 

TILGANG TIL TRENINGSSENTRERET

Medlemmet får tildelt et nøkkelbrikke som må medbringes og være gyldig for å få adgang til senteret. Brikken er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Du har ikke lov til å slippe inn andre på din brikke, ei heller andre medlemmer. Alle må bruke egen brikke. Ved misbruk påløper det et gebyr på kr 500. Dette varsles via SMS, med en betalingsfrist på 7 dager. Hvis gebyret ikke betales inn fristen blir brikken sperret og man må betale et straffegebyr på kr 750 for gjenåpning av tilgang. Misligholdte krav vil bli rettslig forfulgt. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til EFC slik at dette kan deaktiveres. For utlevering av ny adgangsbrikke må Medlemmet betale kr 99. En avdeling vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikehold eller andre ting som kommer inn under force majeure. Et redusert treningstilbud gir ingen rett til refusjon av medlemsavgift.

 

TRENING PÅ EGET ANSVAR

Ved signering av medlemskontrakten erklærer vedkommende at man er fysisk skikket til å delta i treningsaktivitetene ved senteret. Trening hos EFC skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. EFC fraskriver seg ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av undertegnedes opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Nedre aldersgrense for egentrening er 15 år.

 

TRIVSELSREGLER

Som medlem av EFC plikter man å gjøre seg kjent med og følge senterets til enhver tid gjeldende ordens- og trivselsregler, som finnes på www.energyfitness.no samt oppslag på senteret. Ved vesentlig mislighold av disse, eller brudd på EFCs til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av EFC sine fasiliteter kan EFC velge å avslutte medlemskapet. Eventuell tilgodehavende medlemsavgift blir ikke refundert. Ved bevisst uforsiktig bruk av treningsutstyr slik at det blir skadet risikerer medlemmet erstatningsansvar. Ved signering av kontrakt bekrefter medlemmet at det gis et frivillig samtykke til at lokalene videoovervåkes, og at samtykket gis i henhold til personopplysningsloven § 2 nr. 7. Medlemmet samtykker også til at alle opptak kan lagres i 14 dager, og at formålet med overvåkingen er forebygging av kriminalitet og misbruk av EFC sine fasiliteter og utstyr. Medlemmet er klar over at disse opptak kun kan sees av daglig leder, og at opptak kun vil bli brukt

i tråd med formålet for overvåkingen. Medlemmet godkjenner å motta informasjon fra EFC på e-post eller pr SMS. EFC kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI. Andre prisendringer forutsetter 60 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS. Kontrakt kan overdras 3. part. EFC er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor EFC sin kontroll, og som EFC ikke kunne forutse eller unngå følgende av (Force Majeure). EFC forbeholder seg retten til å endre i gjeldende vilkår for medlemskap. Se oppdaterte medlemsvilkår på www.energyfitness.no.